header

Gebruiksvoorwaarden

Over deze site

Welkom op deze Office Depot website (hierna: de 'site'). Gelieve deze gebruiksvoorwaarden van deze site door te lezen. Door gebruik te maken van deze site, door er pagina's of andere onderdelen van op te vragen, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze site.

Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als 'inhoud'), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan Office Depot International B.V., haar moedermaatschappij, zuster- of dochterbedrijven of vestigingen (hierna gezamenlijk aan te duiden als 'Office Depot') of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam 'Office Depot', 'Viking Direct', alsmede de logo's van Office Depot en Viking Direct zijn gedeponeerde handelsmerken van Office Depot.

Het is toegestaan om gedeelten van deze site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen voor persoonlijk gebruikt als informatiebron, echter uitsluitend indien en voorzover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve voor persoonlijk gebruik mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Office Depot of de betreffende (auteurs)rechthebbende(n).

Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Office Depot opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Office Depot, ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

Office Depot is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.

Office Depot is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Office Depot bestelde artikelen, zulks met uitzondering van wat valt onder de productgarantie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechten

Office Depot International B.V., beheert en onderhoudt deze site vanuit haar vestigingen in Nederland. Op (het gebruik van) deze site is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook (ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Maastricht.

Indien u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

Herziening van de gebruiksvoorwaarden

Office Depot is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen van voorwaarden, die op u van toepassing zijn, kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.

Gebruiksvoorwaarden

Office Depot beheert en onderhoudt deze site vanuit haar kantoor in Nederland. Op alle aanspraken, geschillen en interpretaties die verband houden met (het gebruik van) deze site en de materialen die daarin zijn opgenomen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Indien u hier niet mee instemt, verzoeken wij u deze site niet te bezoeken. Indien u deze site vanaf een andere locatie opent, doet u dat op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving.

Disclaimer

Office Depot biedt deze site en de inhoud daarvan aan op een 'as is' basis, en doet geen enkele toezegging of verleent geen enkele garantie, expliciet dan wel impliciet, waaronder, zonder beperking, garanties of voorwaarden van eigendom of impliciete garanties op verhaalbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-overtreding. Hoewel Office Depot meent dat de inhoud nauwkeurig, volledig en actueel is, verklaart en garandeert Office Depot niet dat de toegankelijke informatie op deze site nauwkeurig, volledig en actueel is.

© Copyright 2009-2013, Office Depot International B.V., Nederland.

 

Country

Selecteer uw taal

Onthoud mijn keuze voor de volgende keer